Opinnot ja pääaineet


Yleistä Kasvatustieteen opinnoista Lapin yliopistossa


Kasvatusalan koulutuksessa perehdyt kasvatuksen ja koulutuksen ilmiöihin monesta eri näkökulmasta. Koulutusohjelman pääainevaihtoehtoja ovat kasvatustiede, mediakasvatus ja aikuiskasvatustiede. Opinnoissasi pohdit kasvatuksen ja koulutuksen yhteiskunnallisia ja kulttuurisia kytkentöjä sekä koulutuksen ja sukupuolen problematiikkaa. Opintojen myötä tutustut vapaaseen sivistystyöhön, aktiiviseen kansalaisuuteen, aikuiskoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen muotoihin sekä aikuisen oppimisen ohjaamiseen erilaisissa toimintaympäristöissä. Erilaiset työelämän koulutuksen, työssä oppimisen ja johtamisen kysymykset ovat esillä opintojen eri vaiheissa.

Kasvatusalan koulutuksessa ensimmäisen lukuvuoden opinnot ovat kaikille samat, ja valitset pääaineesi ensimmäisen opiskeluvuoden loppuvaiheessa. Voit sisällyttää maisterin tutkintoosi myös opettajan pedagogiset opinnot.


Pääaineet

Kasvatustiede

Kasvatustieteen pääaineopinnoissa perehdyt kasvatuksen ja koulutuksen ilmiöihin monipuolisesti eri näkökulmista. Opintojen sisältöjä ovat kasvatustieteen ja kasvatuksen historialliset ja filosofiset lähtökohdat, psykologinen näkökulma kasvatukseen, oppimisteoreettiset kysymykset, opetuksen suunnittelu sekä kasvatuksen ja koulutuksen kulttuuriset ja yhteiskunnalliset kytkennät.

Perehdyt opinnoissasi yhteisöjen dynamiikan tutkimiseen sekä saat valmiuksia yhteisöjen toiminnan suunnitteluun, ohjaukseen ja kouluttamiseen. Opinnot edellyttävät alan perusteiden ja lähtökohtien sekä elinikäisen ja jatkuvan oppimisen yhteisöperusteiden tuntemusta. Opintojen painopisteinä ovat yhteisöjen kehittäminen, johtajuus, oppimisen, kasvun, työn ja kehittämisen yhteisöt.

Aikuiskasvatus

Aikuiskasvatustieteen pääaineopinnot rakentuvat oppimisen psykologian sekä sosiaali- ja organisaatiopsykologian tuntemukselle: Perehdyt opinnoissa aikuiskasvatustieteen teorioihin, elinikäisen oppimisen käytänteisiin, aikuiskoulutuksen rakenteisiin, oppivaan organisaatioon, työelämän johtamisen, koulutuksen ja kehittämisen erityiskysymyksiin sekä aikuiskoulutuksen kansainvälisiin trendeihin. Lisäksi syvennyt opinnoissa vapaan sivistystyön ja ammatillisen aikuiskoulutuksen alueisiin sekä tapoihin tuottaa koulutuspalveluja ja -tuotteita.

Aikuiskasvatuksen opinnoista saat valmiuksia opintojen ohjaukseen, suunnitteluun ja järjestelyyn. Syvennät osaamistasi myös koulutuksen ja kasvatuksen asiantuntijuuteen, kehittämiseen, johtamiseen ja tutkimiseen. Perehdyt myös aktiiviseen kansalaisuuteen ja vapaaseen sivistystyöhön, työelämään ja osaamisen kehittämiseen sekä koulutusjärjestelmiin ja koulutuspolitiikkaan. Opintojen painopisteinä ovat aikuisten oppiminen, aikuispedagogiikka, aikuiskasvatuksen ja -koulutuksen toimintakentät.

Mediakasvatus

Monitieteisen mediakasvatuksen opinnoista saat kattavan käsityksen median roolista yhteiskunnassa sekä yhteiskunnallisista, historiallisista ja filosofista lähtökohdista. Opit myös hyödyntämään mediaa sekä digitaalista teknologiaa pedagogisesti tarkoituksenmukaisella tavalla. Syvennät osaamistasi myös monitieteiseen mediakasvatuksen tutkimukseen ja kriittiseen analysointiin. Tutustut myös median käytön merkityksiin yksilöiden ja yhteisöjen psykososiaalisessa hyvin- ja pahoinvoinnissa sosiaalipsykologisten ja psykologisten näkökulmien kautta. Opintojen painopisteinä ovat media opetuksessa ja oppimisessa, media yhteiskunnassa sekä media ja psykososiaalinen hyvinvointi.

Mediakasvatuksen kandivaiheen opinnot voit suorittaa suomen kielellä. Maisterivaiheessa opiskelet englannin kielellä mediakasvatuksen kansainvälisessä maisteriohjelmassa Master's Degree Programme in Media Education.

Lue lisää opinnoista

Lapin yliopiston kasvatusalan opinnot

KTK:n opinto-opas 2022-2023