Yhteenveto Lastun palautekyselyn vastauksista sekä Lastun ja KTK:n näkemyksistä eri teemoihin

22.11.2021

Hei Lastulaiset ja mukavaa marraskuuta!

Tässä yhteenvedossa käsitellään muun muassa Lastun syksyn 2021 kyselystä kerättyä palautetta. Lastun edunvalvojat keräsivät teiltä arvokasta palautetta ja ajatuksia kuluneesta syksystä. Keräsimme vastauksia 3.11.-14.11.2021 välisenä aikana. Olemme käyneet vastauksia läpi anonyymisti kehittämismielessä, Lastun hallituksen kanssa ja KTK:n palautetilaisuudessa 17.11.2021. Käymme yhteenvedossa läpi myös KTK:n vastauksia heille tarkoitettuihin kysymyksiin. Päätimme yhdistää tähän yhteenvetoon KTK:n palautetilaisuudessa käytyjä teemoja sekä tuomme esiin myös Lastun hallituksen vastauksia palautekyselyssä nouseissiin asioihin. Aiomme välittää esille tulleita kehitysideoitanne Lastun seuraavalle hallitukselle.Yhteenvedossa käydään seuraavia teemoja läpi:

LASTULAISUUS: Mitä kyselyn vastanneille kuuluu? Miten Lastun syyskautta on kuvailtu ja millaisia toiveita on Lastun toiminnalle jatkossa? Mitä lastulaisuus tarkoittaa sinulle? Miten lastulaisuus näkyy opiskeluarjessasi?

TAPAHTUMAT: Mikä tapahtuma on jäänyt mieleesi erityisen positiivisena, miksi? Miten tapahtumia voitaisiin kehittää? Tapahtumaideasi sekä Haluaisitko osallistua tapahtumien järjestämiseen? Jos joo, miten?

EDUNVALVONTA: Miten edunvalvonnan toimintaa voisi mielestäsi kehittää? (esim. tarvitaanko lisää näkyvyyttä somessa, viikkokirjeessä ja / tai tapahtumien muodossa?) Mikä edunvalvonnan toiminnassa on ollut mielestäsi hyvää? Mietityttääkö sinua tällä hetkellä jokin opintojesi tai kurssien suhteen? Vapaa sana liittyen edunvalvontaan.

MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT: Yhteisöllisyys, tuutorointi ja anonyymien viestien lähettäminen edunvalvojille ja Lastun hallitukselle.

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN VASTAUKSIA: Pääainevalinta, hybridiopetus sekä siihen liittyvä opettaminen, kurssien pakkautuminen ja kurssien päälleekäisyys ja keskustelu opetuutoroinnin kehittämisestä.LASTULAISUUS

Kyselyn vastauksista kävi ilmi, että kyselyyn vastanneille Lastulaisille kuuluu pääasiassa hyvää. Tämä on mukava kuulla. Ymmärrämme myös sen, että kaikille ei välttämättä kuulu yhtä hyvää ja esimerkiksi muut kiireet sekä pimeys voivat vaikuttaa tällä hetkellä hyvinvointiin. Muistattehan, että Lapin yliopisto tarjoaa esimerkiksi kuraattoripalveluita opiskelijoilleen. Hirmuisesti tsemppiä kaikille!

Kyselyn vastauksista käy ilmi, että Lastun syyskauden toiminta koettiin eri tavoin. Osa koki toiminnan olevan ihan ok, kun taas osa koki, että toiminta on ollut yksipuolisempaa tai tylsempää kuin osasi odottaa. Osa puolestaan on kokenut toiminnan olevan aktiivista, eri tapahtumiin on monipuolisesti ollut mahdollisuuksia osallistua sekä meininki on ollut hyvää. Korona on väistämättä valitettavasti vaikuttanut toiminnan aktiivisuuteen. Lisäksi mainittakoon, että pienessä ainejärjestössä on pienemmät resurssit ja osallistujamäärät. Tämä selittää osittain aktiivisuutta.

Lastun toiminnan jatkolle toivottiin:  Yhteisöllisyyttä, monipuolisia tapahtumia, ekskursioita, cv-valokuvauksia, lisää aktiivisuutta somessa, yhteistyötä muiden ainejärjestöjen kanssa ja tärkeitä päivämääriä pyydettiin aikaisemmin tietoon. Välitämme toiveet tulevalle hallitukselle, kiitos vastauksista.

Kyselyn vastauksista ilmeni, että Lastulaisuus kokemuksena, on vaihtelevaa. Osa kokee ja näkee arjessaan Lastulaisuutta, osa puolestaan ei ollenkaan, tai ainakaan kovinkaan paljon. Vastauksissa mainittiin, että yhteenkuuluvuus voisi olla korkeammalla, ja olemme asiasta samaa mieltä. Korona on valitettavasti vaikuttanut esimerkiksi tapahtumien järjestämiseen. Keskeinen osa yhteenkuuluvuuden tunnetta on myös läsnäolo-opetus, ja kasvatustieteiden eri opintoja on järjestetty aiemmin ja tullaan järjestämään vieläkin paljon etänä. Kun monia kursseja on mahdollista käydä pääasiassa vain etänä, yhteenkuuluvuuden tunne ei välttämättä synny niin hyvin, kuin läsnäololuennoilla. Kasvatustieteiden tiedekunnalle on välitetty näkemys tästä asiasta. 


TAPAHTUMAT

Olemme tietoisia siitä, että useampi Lastun tapahtumista on julkaistu tänä syksynä lyhyellä aikataululla. Varsinkin alkusyksyn tapahtumat julkaistiin lyhyellä aikataululla, sillä tapahtumia ei ole voitu julkistaa normaalin aikataulun mukaisesti, vallitsevan tilanteen epävarmuuden takia. Toivomme, että ensi keväänä tilanne on suotuisampi uudelle hallitukselle.

Kyselyn vastauksista ilmeni, että tapahtumiin liittyvää toimintaa voisi kehittää seuraavilla tavoilla: poikkitieteellisyyden lisääminen, monipuolisuutta tapahtumiin, matalamman kynnyksen tapahtumien lisääminen, pieniä kokoontumistapahtumia ja Kide.app:n käyttöön ottaminen. Viemme kehitysehdotukset seuraavalle hallitukselle eteenpäin.

Tapahtumiin liittyvien vastauksien perusteella, Lastun kauden avajaisista oltiin pidetty. Lisäksi fuksiaiset ja fuksisitsit koettiin onnistuneiksi. Hallituksen illanistujaiset saivat myös positiivista palautetta. Myös leirikari, suurmestari ja luontoretki koettiin mukaviksi. Kiitos tapahtumiin liittyneistä palautteista, Lastu pyrkii jatkossa ottamaan myös nämä tapahtumat huomioon. Osa vastaajista oli myös kiinnostunut osallistumaan tapahtumien järjestämiseen. Paras väylä tähän on hallituksessa toimiminen. Uusi hallitus muodostetaan pikkujouluissa 24.11.21. Lisäksi tarpeen mukaan järjestetään lisähaku.


EDUNVALVONTA

Kyselyn vastausten perusteella, edunvalvonnan toiminta koetaan pääasiana avoimena, hyvänä, näkyvänä ja aktiivisena, matalan kynnyksen toimintana, jossa edunvalvojia on helppo lähestyä. Yhden vastauksen mukaan edunvalvonnan toiminta koetaan näkymättömäksi. Kiitos edunvalvontaan liittyvistä palautteista. Edunvalvontaa tulee edistää ja siihen liittyvää toimintaa kehittää jatkuvasti niin ainejärjestön, kuin yliopiston tasolla. Edunvalvontaan liittyvää näkyvyyttä tulee kehittää jatkossakin.

Lastun edunvalvojina olemme suunnitelleet seuraaville edunvalvontaa jatkaville asiakirjat, joissa kerromme kehitysideoistamme vuoden ajalta, omien kokemusten, eri kyselyjen vastausten sekä esimerkiksi LYY:n ja KTK:n yhteistyön perusteella. Yksi kehitysidea liittyy esimerkiksi jatkuvan palautteen annon kehittämiseen, esimerkiksi Instagramin Linktree:n kautta.

Käsittelimme useita kyselymme edunvalvonta -osion vastauksia KTK:n palautetilaisuudessa. Saimme kerättyä palautekeskustelun myötä tärkeitä tietoja. Avaamme KTK:n palautetilaisuudessa käytyjä teemoja vielä tämän julkaisun viimeisessä osiossa.


MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

Kyselyn eräästä vastauksesta nousi esille huoli yhteisöllisyyden toteutumista tapahtumissa. Huoli on ymmärrettävä, ja pyrimme aina omalla toiminnallamme olla mahdollisimman helposti lähestyttäviä tilanteessa kuin tilanteessa. Mikäli haluat keskustella jostain tietystä tilanteesta, otathan meihin yhteyttä.

Kyselyn yhdestä vastauksesta tuli esille juuri anonyymiboksin tärkeys (=mahdollisuus laittaa viestiä edunvalvojille tulematta tunnistetuksi). Lastulle on mahdollisuus laittaa viestiä nimellä tai anonyymisti, esimerkiksi Lastun nettisivujen "Ota yhteyttä" kohdassa ja sama mahdollisuus on Edunvalvonta pääotsikon alla "Ota yhteyttä" kohdassa. Voit halutessasi kirjoittaa viestilomakkeeseen sähköpostiosoitteesi, jos haluat, että vastaamme sinulle takaisin. Lomakkeet löytyvät alla olevien linkkien kautta.

Lastun edunvalvonta: https://www.lastury.net/ota-yhteytta2/

Lastu ry:n hallitus: https://www.lastury.net/ota-yhteytta/


Lisäksi eräässä vastauksessa pohdittiin tuutoroinnin toteutumista. Lastun tuutorointia on tarkoitus kehittää joka vuosi, ja ylipäätään tuutoroinnin kehittämisestä on myös keskusteltu laajemmin LYY:n kanssa. Lastu on tehnyt tuutoroinnista erikseen kyselyn, jonka perusteella toimintaa lähdetään purkamaan ja kehittämään. Kyselyn vastauksia käsitellään Lastun tuutoreiden, tuutorivastaavien sekä LYY:n tuutorivastaavien kanssa.


KTK:n PALAUTETILAISUUDEN KESKEISIÄ TEEMOJA

Kiitos kaikista palautteista KTK:lle vietäväksi. Keskustelimme erityisesti seuraavista aiheista: pääainevalinta ja sen ajankohta, hybridiopetuksen järjestäminen ja toteutuminen, kurssien pakkautuminen tiettyihin ajankohtiin, molemminpuolinen palautteenanto (esim. opiskelijalta luennoitsijalle ja toisinpäin) sekä opetuutorointi.


VASTAUS PÄÄAINEVALINNAN AJANKOHTAAN:

Pääainevalinta on tarkoitus tehdä ensimmäisenä vuonna, sillä ajatuksena on, että perusopintojen jälkeen opiskelija olisi saanut erilaisia näkemyksiä ja mielikuvia eri pääaineista. Pääainevalinnan voi tehdä myös myöhemmin tai jo valittua pääainetta on mahdollista vaihtaa valinnan jälkeen, jos sille on tarvetta.


VASTAUS HYBRIDIOPETUKSEN TUKEMISEEN JA SIIHEN LIITTYVÄN OPETUKSEN TOTEUTTAMISEEN:

KTK:n kanssa keskustelimme hybriopetuksesta käsitteenä ja sen tarkennuksesta niin opettajien,  kuin opiskelijoiden näkökulmasta. Joillakin kursseilla lähi- ja etäopetus on toteutettu samanaikaisesti, ja on tiedossa, että opetuksen laatu on ollut vaihtelevaa, koska opettajien resurssit eivät ole riittävät sellaiseen. Massaluennot, joilla on lähi- ja etäopiskelijoita, vaikuttaa ehdottomasti opetuksen laatuun, koska se luo käytännön haasteita opettajille. Tarkoituksena KTK:lla on miettiä jatkossa tapoja siihen, miten hybridiopetus toteutetaan parhaimmalla tavalla sekä lähi-, että etäopetuksena, mutta ei samanaikaisesti. Viimeaikaisen tutkimuksen mukaan, samaan aikaan oleva lähi- ja etäopetus ei ole laadukasta ja hyvää, erityisesti, jos opetusryhmä on määrältään suurempi. Osallistamisessa ja aktiivisuuden tukemisessa on myös vaikeuksia ja puutteita, jos opetettavana on iso opetusryhmä.

Kysyimme tiedekunnalta, miksi esimerkiksi fuksivuoden opiskelijoille ei ole ollut perusopintoja kokonaan läsnä. Fuksivuoden perusopinnot ovat olleet tänä vuonna paljon etänä, mutta osa luennoista on toteutettu myös kontaktiopetuksena. Esimerkiksi syksyllä 2019 osa perusopinnoista on ollut myös etänä ja läsnä, koronasta huolimatta. Tämä ei tietenkään poista niitä haasteita, mitä etäopetus on tuonut opiskelijoiden elämään myös poikkeustilanteen aikana, sillä muutkin, kuin kasvatusalan perusopinnot ovat painottuneet etäopetukseen.


VASTAUS AIHEESEEN KURSSIEN PAKKAUTUMINEN JA KURSSIEN PÄÄLLEKKÄISYYS:

KTK:n mukaan asiaa voitaisiin viedä eteenpäin KTK:n hallinnon puolelle. Samalla keskusteltiin opettajien joustavuudesta kurssiaikataulujen näkökulmasta, silloin kuin yhdessä periodissa on paljon alkavia tai käynnissä olevia kursseja. Tämä teema on ollut keskustelun aiheena ennenkin. Toivomme, että asiaa voitaisiin kehittää nyt kyseisen keskustelun perusteella käytännössä.


KESKUSTELUA OPETTAJATUUTOROINNISTA:

Esimerkiksi elokuussa opettajatuutoroinnin kehittäminen -työpajan perusteella on koottu opettajatuutoroinnin tuotoksia yhteen sekä opettajatuurointimallin kehittämisestä tehtiin jatkosuunnitelmia. Tavoitteena on edelleen selkeyttää muun muassa opettajatuutorin roolia ja tehtäviä. Laajemmin koko yliopiston laadunhallinnon kannalta olisi tärkeää, että opettajatuutoroinnissa noudetetaan yhtenäisiä käytänteitä. Yhtenäistämistyötä ollaan jatkamassa. Kehitystyö on siis mennyt eteenpäin.Lastun edunvalvojat ja koko hallitus 2021 kiittää palautteesta!

Mukavaa joulun odotusta kaikille!


-Rovaniemen Lastu ry:n hallitus 2021