Alumnitarina: Karita Arminen

16.01.2023


Kuka olet ja milloin opiskelit Lapin yliopistossa. Mikä on pääaineesi, sivuaineesi? Entä oletko suorittanut jatkokoulutuksia?

- Karita Arminen, 26 vuotta, opiskelin Lapin yliopistossa yleistä kasvatustiedettä 2015-2019. Kandivaiheeni pitkä sivuaine on erityispedagogiikka, lyhyt journalistiikka ja viestintä. Maisterivaiheeni sivuaineita ovat organisaatioiden ja työyhteisöjen johtaminen sekä kasvatuspsykologia. Olen suorittanut myös 2019-2020 opettajan pedagogiset opinnot. Olen aloittanut jatko-opinnot Lapin yliopistossa 2020.

Millainen on urapolkusi?

- Aloitin maisterivaiheen harjoittelun Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnassa maaliskuussa 2019. Toimin harjoitteluni aikana mm. tutkimusavustajana opettajankoulutuksen kehittämishankkeissa, kehitin Moodle -ympäristöjä sekä osallistuin opettajankoulutuksen soveltuvuuskokeiden järjestämiseen. Harjoitteluni jälkeen sain paikan tutkimusapulaisena tiedekunnassa, ja tämä piti sisällään samankaltaisia töitä kuin harjoittelussa sekä lisäksi enemmän tiedekunnan hallinnollisia tehtäviä. Tämä sopimus jatkui vuoden 2019 loppuun. Kevään 2020 työskentelin tiedekunnassa opintosihteerinä. Tämä työ piti sisällään mm. opintosuoritusten rekisteröintiä, opiskelijoiden neuvontaa sekä opetussuunnitelmatyöhön osallistumista. Kesästä 2020 olen työskennellyt Lapin koulutuskeskus REDU:lla #Hyvinvoiva amis -hankkeen projektisuunnittelijana. Huhtikuussa 2021 tuon hankkeen rinnalle tuli Ohjaamolla (OHO-hanke) ja Osaamolla työskentely, joihin teen puolet työajastani. Hankkeet pitävät sisällään erilaisia hankehallinnollisia tehtäviä, suunnittelua, käytännön toteutusta sekä raportointia. Osaamolla teen asiakasohjausta.

Kerro lisää nykyisestä työstäsi ja sen vastuualueista.

- #Hyvinvoiva amis -hanke kehittää lappilaisten nuorten siirtymistä peruskoulusta ammattiopintoihin ja ammattiopinnoista työelämään sekä vahvistaa nuorten ammatillisten opintojen edistymistä ja tutkintojen suorittamista. Projektisuunnittelijana vastaan hankkeen toimintaan liittyvästä suunnittelusta, käytännön toteutuksesta ja raportoinnista.

- OHO -hankkeen projektipäällikkönä vastaan hankkeen kilpailutuksista, työpajojen suunnittelusta, budjetoinnista ja raportoinnista. Osaamolla teen asiantuntijaohjausta kohderyhmälle ja teen verkostotyötä.

Kerro viisi sinulle tärkeää työelämätaitoa. Entä miten ne näkyvät työssäsi?

- Organisointi- ja ajanhallintataidot -hanketyö ja itselläni erityisesti kolmen hankkeen organisointi vaatii hyvää kalenterointia. Hanketyö koostuu useista samanaikaisista palasista, jotka tulee pystyä hallitsemaan samanaikaisesti.

- Kehittämisorientoitunut asenne -Hanketyössä pyritään luomaan uutta ja kehittämään arjen toimintoja. Tämä edellyttää sitä, että pitää kehittämistyötä tärkeänä ja omaa innovatiivisen asenteen.

- Argumentointitaidot -Oman mielipiteen ja ajatusten esille saaminen useiden eri henkilöiden ja substanssiosaamisen omaavien ihmisten kanssa vaatii kykyä esittää asiansa vakuuttavasti ja perustellen.

- Päätöksentekotaidot -Monen eri kokonaisuuden hallinta ja aikataulut vaativat myös kykyä tehdä päätöksiä perustuen saatavilla olevaan tietoon ja sitoutua kyseisiin päätöksiin toimimalla niiden mukaisesti.

- Vuorovaikutustaidot -Työelämässä tulee työskenneltyä monien erilaisten ihmisten kanssa ja erilaisissa tiimeissä. Koen, että avoin ja rakentava tapa puhua asioista työpaikalla on arvostettu taito.

Minkä työelämään liittyvän neuvon haluaisit antaa kasvatusalan opiskelijoille?

- Mieti, mikä sinua oikeasti kiinnostaa. Kasvatustieteilijänä tulevaisuuden työkenttä on laaja, mikä mahdollistaa paljon. Kaikkia ei tarvitse kiinnostaa samat asiat. Avoimia työtehtäviä selailemalla tulevaisuuden työkenttä hahmottuu. Kehitä osaamistasi, se avaa aina uusia ovia