Alumnitarina: Katri Kuusela

16.01.2023

Kuka olet ja milloin opiskelit Lapin yliopistossa. Mikä on pääaineesi, sivuaineesi? Entä oletko suorittanut jatkokoulutuksia?

Olen Katri Kuusela ja opiskelin Lapin yliopistossa vuosina 2000-2005. Pääaineeni oli kasvatustiede ja pitkinä sivuaineina suoritin kasvatuspsykologian ja psykologian aineopinnot (35 op) ja lyhyenä sivuaineena hallintotieteen perusopinnot (15 op). Lisäksi olen suorittanut ammatillisen opettajan pedagogiset opinnot 60 op (v. 2019)

Millainen on urapolkusi?

Koen, että urapolkuni alkoi yliopisto-opintojeni aikana. Suoritin aikanaan kasvatustieteen opintoihin kuuluvan harjoittelun Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Opetus- ja kasvatusalan täydennyskoulutusyksikössä. Siellä sain todella paljon hyvää kokemusta ja

lisäosaamista ja jalan ns. oven väliin. Työskentelin ko. yksikössä harjoittelun jälkeenkin ja työllistyin kasvatustieteiden tiedekuntaan heti valmistumisen jälkeen, ensin amanuenssiksi ja sen jälkeen täydennyskoulutuksyksikön suunnittelijaksi. Suunnittelijan työtehtävissä työskentelin lähes kolme vuotta. Tämän jälkeen tein hetken aikaa töitä hanketyöntekijänä Rovaniemen monitoimikeskussäätiöllä, josta siirryin projektikoordinaattoriksi Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskukseen. Poskessa työskennellessäni ESR-hankekokemukseni vahvistui ja sain paljon osaamista ja kokemusta kehittämis- ja verkostotyöskentelystä. ESR-hanketyöni kesti kolmisen vuotta. Vuodesta 2011 lähtien olen työskennellyt Lapin yliopiston Koulutus- ja kehittämispalveluissa koulutuspäällikkönä. Jokainen työkokemus on vienyt minua urallani eteenpäin ja jokaisesta työstäni olen saanut uutta osaamista, jota olen voinut hyödyntää seuraavissa työtehtävissäni.

Kerro lisää nykyisestä työstäsi ja sen vastuualueista.

Koulutuspäällikön työni on hyvin monipuolista. Toimin mm. projektipäällikkönä, kehittäjänä, koordinaattorina, fasilitoijana, täydennyskoulutus opintojen järjestäjänä, ohjaajana/opettajana. Työtehtäväni ja vastuualueet vaihtelevat sen mukaisesti, missä roolissa työskentelen. Projektipäällikkönä vastaan ESR-hankkeen kehittämistyön etenemisestä, hankkeen sisäisestä verkostotyöstä sekä hankehallinnoinnista. Projektini liittyvät yleensä kunta-alan kehittämiseen (palveluiden, työhyvinvoinnin kehittäminen), tai osaamisen kehittämiseen. Täydennyskoulutusten osalta toimin opintojen koordinoijana, opiskelijoiden ohjaajana sekä toisinaan myös opettajana. Työtehtävänä voi olla lyhyempiäkin kehittämisprojekteja, jolloin tehtävänkuvaani voi kuulua verkostotyöskentelyä ja yksittäisten työpajojen fasilitointia. Koulutuspäällikön työnkuvaani kuuluu myös laajempi sidosryhmä - ja verkostoyhteistyö sekä yksikön sisäinen kehittämistyö ja uusien hankkeiden/koulutusten/yhteistyömuotojen valmistelu. Vastuualueeni on laaja, mutta pidän myös sen monimuotoisuudesta ja siitä, että jokainen päivä ei ole lainkaan samanlainen.

Kerro viisi sinulle tärkeää työelämätaitoa. Entä miten ne näkyvät työssäsi?

  • ihmisten kohtaaminen & vuorovaikutus
  • tiimityöskentely
  • verkostotyö
  • tiedonhankinta
  • oman työn hallinta

Koen tärkeäksi sen, miten kohtaan toisen ihmisen ja miten lähestyä asioita. Ihmissuhde- ja vuorovaikutustaidoilla on iso merkitys esimerkiksi onnistuneen yhteistyön tai ohjaustilanteen saavuttamiseksi. Kehittämishankkeita toteutetaan tiimeinä, samoin myös yksikkömme omaa sisäistä kehittämistä. Toimin myös tiimiopettajana järjestämissämme täydennyskoulutusopinnoissa. Verkostotyöskentely kuuluu osaksi omaa työnkuvaani ja eri alan asiantuntijoiden kanssa käydyt keskustelut sekä ideoinnit ovat ajatuksia avartavia

hetkiä. Tiedonhankinnalla on iso rooli työssäni. On tärkeää osata etsiä ajantasaista tieto ja ylläpitää omaa osaamista. Koen rikkautena sen, että työssäni voin toteuttaa omaa jatkuvaa oppimista. Välillä työpäivät ovat hyvin kiireisiä ja pirstaleisia. Saman päivän aikana saatan tehdä monen eri hankkeen tai vastuualueen työtehtäviä. Työhyvinvoinnin ylläpitämiseksi onkin olennaista, että pystyy ylläpitämään hallinnan tunteen omassa työssään. Pienet tauot, kuten työporukan yhteiset lounas- ja kahvitauot voivat näytellä isoakin roolia työhyvinvoinnin näkökulmasta.

Minkä työelämään liittyvän neuvon haluaisit antaa kasvatusalan opiskelijoille?

"Opintojen aikana kannattaa hyödyntää tilaisuus opiskella myös muita kuin kasvatusalan opintoja, tutustua toisten alojen opiskelijoihin sekä verkostoitua. Erilaisia työelämätaitoja voi kartuttaa opiskelun lisäksi myös esim. harrastusten parissa."